Algemene (gebruiks)voorwaarden

Saferider

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Safe Rider App hierna te noemen: "Safe Rider”.

Artikel 1 Algemeen:

Elke persoon is gerechtigd om deze App te downloaden.
Het downloaden en installeren van de Lite versie is gratis, de prijzen van de echte app zijn te vinden in de App store.
Door installatie van de Safe Rider gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, downloaden en printen op www.saferider.nl hierna te noemen: 'de website'

Artikel 2 Aansprakelijkheid en vrijwaring:

Equinovum besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Safe rider App en het beheer van de SAferider App. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten in de saferider App of op andere door Equinovum openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Equinovum worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Equinovum doen ontstaan.

U erkent dat deelname aan de Saferider App geheel voor eigen risico is.

Equinovum, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Saferider App, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot - schade als gevolg van;

a. De werking van de alarmfunctie

b. De door haar doorgegeven GPS locaties (bijv. foutief door externe factoren)

Artikel 4 Diversen:

Op deze SafeRider App en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Privacystatement:
De SafRider App heeft als doel mensen, thuis en onderweg, zo snel en duidelijk mogelijk hulp te bieden bij noodsituaties en zo mogelijk levens te redden. Hierin moet de App gezien worden als Hulpmiddel.

Door het gebruik van de Help App verklaart u zich zonder beperking akkoord met dit Privacy Statement en de Algemene Voorwaarden.

Persoonlijke gegevens:
Equinovum respecteert de privacy van de gebruikers van haar App. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de SafeRider App, dient u een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden veilig opgeslagen op de server van Equinovum. De inhoudelijke gegevens als routes worden tevens opgeslagen. De gegevens zullen nooit aan derden verstrekt worden. Equinovum kan uw
gegevens gebruiken om ruiterroutes anoniem te publiceren.

Equinovum houdt daarnaast bezoek- en bewegingsgegevens bij om de Help App zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw behoefte en die van andere gebruikers. Zo houdt Euinovum bij welke routes er gereden worden en waar en wanneer er om hulp gevraagd wordt.

Garantie en aansprakelijkheid:
Hoewel we onze uiterste best doen om de Saferider App en onderdelen daarvan up-to-date te houden kunnen we helaas niet garanderen dat dit op ieder willekeurig moment het geval is. Aaninformatie op de SafeRider App kunnen geen rechten worden ontleend. Equinovum is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van en/of in verband staat met
het gebruik en/of niet (volledig) functioneren van deze applicatie en/of de gebruikte gegevens (bronnen) van derden. Deze applicatie faciliteert onder andere locatiegegevens van Google Maps en Apple Kaarten. Equinovum is niet aansprakelijk voor de volledigheid en/of (on)juistheid van die gegevens.

Verbeteringen:
Wij streven er naar de Safe Rider App op de wensen van de gebruikers te laten aansluiten. Uw mening is daarbij heel belangrijk. Mocht u ergens een fout of een verbeterpunt tegenkomen dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt uw reactie geven per e-mail: info@equinpvum.nl of via onze Facebook pagina.